راهنمای ویژه کاربران

راهنمای خدمت رسان

راهنمای استفاده از چی کارا برای مشتری

۱) نحوه نصب اپلیکیشن چیکارا

۲) چطور باید در چیکارا ثبت نام کرد؟

۳) ثبت سفارش در چیکارا

۴) انتخاب خدمت رسان

۵) چگونه خدمت رسان خود را تغییر دهیم؟

راهنمای استفاده از چی کارا برای خدمت رسان

۱) تکمیل فرم و ارسال مدارک

۲) شرکت در مناقصه

۳) پذیرش سفارش

۴) شروع خدمت

۵) اتمام کار